Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe w Święciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP

przedszkole.swieciechowa.pl

 

Data publikacji strony internetowej IX 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji IX 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 08. 03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowo na adres: przedszkoleswieciechowa@wp.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 653002069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/content...

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Święciechowie stanowi budynek jednopoziomowy, wolnostojący, otoczony placem zabaw. Przed frontem budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Wejście do budynku dla rodziców jest od strony parkingu. Do drzwi głównych przedszkola wiodą dwa zewnętrzne stopnie schodów (jest dostępny podjazd) i drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Celem ułatwienia kontaktu osobie o specjalnych potrzebach istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem poprzez zgłoszenie potrzeby przez domofon przy wejściu do budynku. Przedszkole objęte jest monitoringiem na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

TytułTypRozmiarDataDodał
Deklaracja dostępności raport (deklaracja-dostępności-raport.pdf)pdf 105.49 KiB 2024.03.02 07:31Krzysztof Rusin
Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęDorota Lorych
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.02 07:32Krzysztof Rusin31359